Tác giả: ADM Admin

Show Posts in

Báo cáo tài chính (Từ 26/6/2017 đến 31/5/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ANH VÕ VĂN KINH PHÓ TRƯỞNG BAN LL ÁI HỮU KỸ THUẬT – HUẾ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN Kính thưa Thầy Nguyễn Xuân Khai cựu  Hiệu Trưởng Kỹ Thuật Huế giai đoạn 1962-1965 Kính thưa Tiến sỹ Lê Văn Luận, Phó hiệu trưởng …