BÁO CÁO TÀI CHÍNH (từ 26/6/2016 đến 15/5/2017)

Căn cứ kết luận phiên họp ngày 12 tháng 06 năm 2016 của Ban Liên Lạc Ái Hữu Kỹ Thuật Huế ( BLL AHKT Huế) nhiệm kỳ 2016-2019, AHKT Huế có 2 quỹ:

  • Quỹ SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN: do tiền niên liễm của anh em ái hữu đóng góp dùng để chi cho thăm hỏi ốm đau và phúng điếu.
  • Quỹ THIỆN NGUYỆN: do những nhà hảo tâm, mạnh thường quân là những thầy cô giáo, cựu học sinh Kỹ Thuật Huế qua các thời kỳ ủng hộ để chi cho các hoạt động thể hiện “ Đạo Thầy – Trò, Kết, Tình Đồng môn” Kỹ thuật Huế qua các thời kỳ.

 

Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2017, tình hình  THU – CHI 2 nguồn quỹ trên như sau:

 

I-        QUỸ SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN                                                PHỤ LỤC 1
1- THU 20.535.000
2- CHI   15.280.000
3- TỒN QUỸ 5.255.000

Ghi chú:  

  • Một số khoản chi sinh hoạt khác (gặp mặt, giao lưu…) nhưng không tính vào khoán CHI của Quỹ Sinh hoạt vì những khoản chi đó do một số anh em tự nguyện đóng góp, giúp đỡ
  • Đoàn đi dự Họp mặt KT Đà Nẵng, các cá nhân tự nguyện đóng góp để ủng hộ cho KT Đà Nẵng 4.450.000đồng nên không tính vào Quỹ sinh hoạt

 

  • QUỸ THIỆN NGUYỆN
2.1. Kết qủa vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí khám sức khỏe quý thây cô già yếu, cựu học sinh KT Huế ốm đau có hoàn cảnh khó khăn (I)
 
1- THU 43.700.000 PHỤ LỤC 2
2- CHI 32.670.000 PHỤ LỤC 3,4
3- TỒN QUỸ 11.030.000
 

2-2. Kết quả vận động hỗ trợ Anh Nguyễn Văn Nhuận K63-67 và Võ Văn Kha K65-70 (II)  

1- THU 15.550.000 PHỤ LỤC 5
2- CHI 15.550.000 PHỤ LỤC 5
3- TỒN QUỸ 0
2.3. Kết quả vận động mạnh thường quân ủng hộ quỹ thiện nguyện (III)        PHỤ LỤC 6
1- THU 40.310.000
2- CHI 14.400.000
3- TỒN QUỸ 25.910.000
   
2.4. Kết quả vận động mạnh thường quân hổ trợ trùng tu Khu Mộ AHKT Huê.
1- THU 36.930.000
2- CHI 27.580.000
3- TỒN QUỸ   9.350.000

 

KẾT QUẢ  (2.1)+(2.2+(2.3)+(2.4)
1- TÔNG THU 136.490.000  
2- TỔNG CHI 90.200.000  
3- TỒN QUỸ 46.290.000  

 

  • TỒN QUỸ:

TÍNH ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2017, QUỸ CỦA ÁI HỮU KT HUẾ HIỆN TỒN:  5.255.000 + 46.290.000 = 51.545.000

( Năm mươi mốt triệu,năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng )

Chú Thích: Chưa tính phần ủng hộ, đóng góp ngày Họp mặt truyền thống 4/6/2017

 

 

             Thủ quỹ                                     Phó Trưởng ban trực

(Phụ trách Quỹ sinh hoạt)               (Phụ trách Quỹ Thiện nguyện)

 

 

 

LÊ QUANG XUYÊN                          VÕ VĂN KINH

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

ĐÍNH KÈM:

PHỤ LỤC 1. Quỹ sinh hoạt thường, xuyên phụ trách

PHỤ LỤC 2. Kết quả vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí “Khám sức khỏe, tặng quà quý Thầy Cô giáo, cựu HS ốm đau , hoàn cảnh khó khăn”

PHỤ LỤC 3. Chi phí khám sức khỏe quý thây cô già yếu, cựu học sinh KT Huế ốm đau có hoàn cảnh khó khăn

PHỤ LỤC 4.Danh sách thầy cô và cựu học sinh được khám sức khỏe và nhận quà, thẻ bảo hiểm y tế & tiền mặt

PHỤ LỤC 5. Kết quả vận động, chi hỗ trợ Anh Nguyễn Văn Nhuận K63-67 và Võ Văn Kha K65-70 (II)

PHỤ LỤC 6. Kết quả vận động mạnh thường quân ủng hộ quỹ thiện nguyện và chi phí (III)

PHỤ LỤC 7. Danh sách các đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí trùng tu nghĩa trang ( khu mộ) AHKT Huế.

PHỤ LỤC 1: Quỹ sinh hoạt thường xuyên

TT Ngày Nội dung Thu Chi Tồn quỹ
  NGUYỄN VĂN SƠN THỦ QUỸ  
1 16-5-2016 Tồn quỹ nhiệm kỳ 2013-2016 chuyển sang 20.200.000  
2 16-8-16 Lãi tiết kiệm đáo hạn 335.000  
3 5-3-2016 Thăm mẹ thầy Hồ Văn Nam 300.000  
4 7/4/2016 Thăm AH  Trần Lối đau 300.000
5 14-7-16 Phúng điếu mẹ AH Vĩnh 300.000
6 18-6-16 Phúng điêu mẹ vợ Võ Quang Thạch 300.000
7 Phúng điếu mẹ vợ Trần đ Nhân 300.000
8 Phúng điếu mẹ Ah Dũng 300.000
9 Phúng điếu mẹ Lê đình Thắng 300.000
10 Phúng điếu mẹ vợ Nguyễn Văn Tuấn 300.000
11 Thăm Trần V Nghiệp nằm viện (lần 1) 300.000
12 Phúng điếu me chồng Ah Nguyễn T. Tuyết 300.000  
LÊ QUANG XUYÊN THỦ QUỸ  
13 Thăm Thầy Vính Công bệnh nằm viện 300.000
14 Thăm Ah Nguyễn Văn Phụ đau nằm viện 300.000
15 Tặng hoa tr/CĐCN ngày Nhà Giáo 20-11 400.000
16 Phúng điếu mẹ thầy Hồ văn Nam 500.000
17 Tặng hoa họp lớp K73-77 300.000
18 Quà chúc Tết Đinh Dậu (18 thầy) 2.750.000
19 Phúng điếu AH phan thị Hạnh 500.000
 20 Phúng điếu mẹ AH Võ Sáu  tại sài gòn 500.000
21   Phúng điếu mẹ Võ văn Hoa   300.000  
22   Phúng điếu mẹ Võ Đại Sơn   300.000  
23   Phúng điếu vợ Đổ Nguyên Sung   300.000  
24   Thăm Nguyễn Văn Lực K71-77 bị tại nạn   300.000  
25   Phúng điếu bố vợ Nguyên văn Chung   500.000  
26   Tăng hoa họp lớp 71-77   300.000  
27   Phúng điếu mẹ Lê quang Bình k 65-70   500.000  
28   Ph. điếu vợ Nguyễn Thiện Thẩm 58-62   500.000  
29   Tăng hoa họp mặt KT Đà Nẵng   600.000  
30   Tặng hoa họp mặt KT Quãng Ngãi   600.000  
31   Chi phí xe 30 chỗ cho 30 người Họp mặt tại Đà Nẵng ngày 3-4-2017   2.200.000  
21   Chi ăn sáng + nước uống đi Đà Nẵng   330.000                   
  CÂN ĐỐI THU – CHI = TỒN QUỸ 20.535.000 15.280.000 5.255.000

Ghi chú:

  • Một số khoản chi sinh hoạt khác (gặp mặt, giao lưu…) nhưng không tính vào khoán CHI của Quỹ Sinh hoạt vì những khoản chi đó do một số anh em tự nguyện đóng góp, giúp đỡ
  • Đoàn đi dự Họp mặt KT Đà Nẵng, các cá nhân tự nguyện đóng góp để ủng hộ cho KT Đà Nẵng 4.450.000đồng nên không tính vào Quỹ sinh hoạt


PHỤ LỤC 2: Kết quả vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí “Khám sức khỏe, tặng quà quý Thầy Cô giáo, cựu HS ốm đau , hoàn cảnh khó khăn”

STT Nội dung Thu Ghi chú
1 A Phan Đáo-  K62-66 ở Canada 1.500.000
2 A Nguyễn Cảnh Huy  K1-77 ở Mỹ: 200USD 4.400.000 Qui đổi thành VNĐ
3 A Nguyễn Cao Thắng  KT Huế 71-77  ở Mỹ 2.000.000
4 A Hoàng Công Lưu cựu GV KT Huế ở SG. 2.000.000
5 A Trần Đinh Đề  K 60-64 ở Đà Nẵng 500.000
6 A Đinh Ngọc Hữu  K60-64 ở Đà Nẳng 500.000
7 A Nguyễn Văn Phúc cựu GV KT Huế 500.000
8 A Võ Sáu K60-64 – ở Sài Gòn 500.000
9 A Trương Anh  K60-64  ở Sài gòn 500.000
10 A Phan Thế Hy K60-64 ở Sài Gòn 500.000
11 A Hoàng Thịnh K 66-69 ở Đắc Lắc 500.000
12 A Nguyễn Nguyến  K71-77 500.000
13 A Nguyễn Hữu Minh K56-60  ở ĐN 1.000.000
14 A Pham văn Thạch K58-62 ở Đà Nẵng 500.000
15 Thầy Lê Đình Thọ, Cựu GS KT Huế,Mỹ : 100USD 2.200.000 Qui đổi thành VNĐ
16 A Võ Đại Thành K71-77 100.000
17 A Hoàng Phước Báu K71-77 500.000
18 A Lê NgọcHai K71-77 500.000
19 A Lê Quang Xuyên  K71-77 500.000
20 A Nguyễn văn Hà  K63-60 200.000
21 A Nguyễn Định Chu  KT Huế 62-66 300.000
22 Thầy Tôn Thất Nhị- nguyên HP.Tr/CĐCN Huế 1.000.000
23 A Nguyễn Đức Nhơn K61-65 ở Sài Gòn 500.000
24 A Võ Văn Kinh   K 61-65 ( lần 1) 10.000.000
25 A Nguyễn Sanh Nhật   K71-77 100.000
26 A Phan Hiến    KT Huế  K71-77 100.000
27 A Phan Minh  KT Huế 71-77 200.000
28 A Nguyễn Sĩ Hiền  K71-77 100.000
29 A Nguyễn Văn Phúc  K71-77 Điện Lực 500.000
30 A Nguyễn Văn Chung  K73-76 500.000
31 A Nguyễn Cường   K60-64  ở Sgòn 500.000
32 A Trương Như Chủng   K71-77  ở Sài Gòn 300.000
33 A Hồ Văn Thái Hưng  K71-77  ở Sài Gòn 300.000
34 A Nguyễn Văn Sơn A  KT Huế 73-77 200.000
35 A Bùi Quang Vinh   KT Huế  71-77 ở Sài gòn 300.000
36 A Nguyễn Văn Sơn B   K71-77 100.000
37 A Nguyễn Văn Châu   K58-62  ở  Mỹ 500.000
38 A Phan Văn Phúc   K73-77 200.000
39 A Trương Suối   K61-65 500.000
40 Thầy Huỳnh Phương Cựu GS Trường KT Huế ở  Mỹ 500.000
41 A Trương Thế Trai  K71-77 ở Biên Hòa 200.000
42 A Lâm Quang  K71-77 ở  Mỹ  100USD 2.200.000 Qui đổi thành VNĐ
43 A Nguyễn Đan  K 71-77 200.000
44 A Võ Văn Bôi  K73-77 300.000
45 A Phan Công Luận   Khóa 3 500.000
46 A Phạm Xuân Hộ  K 60-64 ( Mỹ ) 500.000
47 A Võ Văn Nguyên Thịnh  Khóa 5 200.000
48 A Lê Quang Lễ  K58-62  ở Mỹ 500.000
49 Thầy Ngô Cống, nguyên Hiệu Trường KT Huế 500.000
50 Thầy Lê Văn Luận PH/Tr CĐCN Huế 500.000
 51 Anh Võ Văn Kinh K61-65 ( lần 2) 2.000.000
TỔNG THU 43.700.000

( Tổng thu: bốn mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)

 


 

PHỤ LỤC 3: Chi phí khám sức khỏe quý thây cô già yếu, cựu học sinh KT Huế ốm đau có hoàn cảnh khó khăn

TT Nội dung Chi Ghi chú
1 Thuốc y tế cấp 31 xuất: 460.00đ x 31 xuất 14.260.000  PL4
2 Quà tặng tại điểm khám sức khỏe: 180.000đ x 31 xuất 5.580.000  PL4
3 Quà tặng thăm viếng tại nhà: 180.000đ x 2 xuất) 360.000  PL4
4 Tặng Thẻ bảo hiểm y tế 640.000đ x 2 thẻ 1.280.000  PL4
5 Hỗ trợ chi phí phương tiện đi lại (taxi) người già yếu 500.000
6 Hỗ trợ Trương Anh Khoa CHS  K73-77 bệnh nặng 1.000.000
7 Thăm Anh La Văn Thọ CHS  K1984-1987 bệnh mãn tính 500.000
8 Thăm Anh Nguyễn Văn Nhuận CHS  K1962-1968 bệnh mãn tính 500.000
9 Nước uống phục vụ buổi khám sức khỏe 190.000
10 Trang trí phông hội trường +2 bandrôle: Trường CĐCN Huế hỗ trợ
11 Hỗ trợ khẩn anh Nguyễn V Nhuận  khó khăn, bệnh nặng 7.000.000
12 Hỗ trợ anh Võ văn Kha  K65-70 bị tâm thần 1.000.000
13 Thăm Thầy Ng. Đình Tùng Luân HP/CĐCN Huế bệnh 500.000
TỔNG CHI: 32.670.000

(Ba mươi hai triệu sáu trăm bảy chục ngàn đồng chẵn)


 

PHỤ LỤC 4: Danh sách thầy cô và cựu học sinh được khám sức khỏe và nhận quà, thẻ bảo hiểm y tế & tiền mặt

TT HỌ VÀ TÊN ĐÃ NHẬN GHI CHÚ
THUỐC BHYT QUÀ TiỀN
1 Thầy Dương Phước Ngôn Cựu Giáo Viên X 0 X X Tiền taxi
2 Ông Nguyễn Hữu Lân Cựu nhân viên 0 0 X 0
3 Thầy Phạm Văn Đồng Cựu Giáo viên X 0 X 0
4 Thầy Tôn Thất Hoàng Cựu Giáo Viên X 0 X 0
5 Thầy Phạm Chung Cựu Giáo Viên X 0 X 0
6 Thầy Phan Văn Đô Cựu Giáo viên X 0 X 0
7 AH Trần Hữu Tế Cựu Giáo Viên X 0 X 0
8 AH Lê Thị Hòa Cựu Giáo Viên X 0 X 0
9 AH Lê Thị Hoài Cựu Giáo Viên X 0 X 0
10 Cô Thái Thị Tuất Cựu TP Tài vụ X 0 X 0
11 Thầy Lê De Cựu Giáo Viên X 0 X 0
12 Thầy Vĩnh Ba Cựu GV; K59-63 0 0 X 0
13 Ông Nguyễn Viết Hùng Cựu TP Hành chính X 0 X 0
14 Cô Nguyễn T. Kim Loan Cựu giáo viên X 0 X 0
15 AH Huỳnh Trọng Cái Cựu nhân viên giáo vụ X X X 0
16 Cô Trần Thị Cúc Cựu nhân viên X 0 X 0
17 AH Trần Đình Chiến Cựu HSKT Huế 60-64 X 0 X 0
18 AH Dương Phước Kính Cựu HSKT Huế 58-62 X 0 X 0
19 AH Tôn Thất Quy Cựu HSKT Huế 58-62 X 0 X 0
20 AH Trần Văn Mật Cựu HSKT Huế 58-62 X 0 X 0
21 AH Nguyễn Thiện Trừng Cựu HSKT Huế 58-62 0 0 0 0
22 AH Trương Công Lưu Cựu HSKT Huế 64-68 X 0 X 0
23 Vợ AH Nguyễn Thu Cựu HSKT Huế 64-68 X 0 X 0
24 AH Trần Văn Lội Cựu HSKT Huế 67-72 X 0 X 0
25 AH Trần Đăng Ái Cựu HSKT Huế 67-72 X 0 X 0
26 AH Võ Đại Đối Cựu HSKT Huế 61-65 X 0 X X Tiền taxi
27 AH Nguyễn Lương Cựu HSKT Huế 71-77 X 0 X 0
28 AH  Nguyễn Xuân Đàm Cựu HSKT Huế 73-77 X 0 X 0
29 AH Lê Phong Cựu HSKT Huế 73-77 X 0 X 0
30 AH Trương minh Khoa Cựu HSKT Huế 73-77 0 0 0 X
31 AH Đặng Như Phúc Cựu HSKT Huế 71-75 X 0 X 0
32 AH Nguyễn Viết Tam Cựu HSKT Huế 71-75 X 0 X 0
33 AH Lê Văn Oanh Cựu HSKT Huế 62-68 X 0 X 0
34 AH Nguyễn Văn Nhuận Cựu HSKT Huế 62-68 0 X 0 X
35 La văn Thọ Cựu HSKT Huế 62-68 0 0 0 X
36 Thầy Nguyễn Miễn Cựu GV KT Huế X 0 X 0
37 Thầy Tôn Thất Nhị Cựu P. Hiệu Trưởng X 0 X 0
31 2 33 5

 

 


 

PHỤ LỤC 5: Kết quả vận động, chi hỗ trợ Anh Nguyễn Văn Nhuận K63-67 và Võ Văn Kha K65-70 (II)

TT HỌ VÀ TÊN THU CHI TỒN
01 A Nguyễn Hữu Minh KT Huế 54-60 ở Đà Nẳng 1.000.000
02 Thầy Nguyễn Miễn cựu GS KT Huế ở Đà Nẳng    500.000
03 Cựu GVKT Huế ở Sài gòn (yêu cầu không ghi tên )    300.000
04 Cựu HSKT Huế ở Canada (50 Can) qui ra VNĐ       50 Can
05 A Đinh Ngọc Hữu K 60-64 ở Đà Nẵng    300.000
06 A Trương Anh K 60-64  ở Sài Gòn    500.000
07 A Võ Sáu K 60-64 ở Sài Gòn    500.000
08 Cựu HS  K 60-64 ở Sài gòn tặng riêng A Kha 1.000.000
09 A Phan Hiến K 71-77 ở  Huê    100.000
10 A Võ văn Kinh K 61-65 ơ  Huế 2.000.000
11 A Bùi Quang Vinh K 71-77 ơ Sài gòn    100.000
12 A Lê Quang Xuyên K 71-77 ở Huế    100.000
13 A Nguyễn văn Phúc Cựu K 71-77 Điện lực tại Huế    100,000
14 A Hồ văn Thái Hưng K 71-77 ở Sài gòn    100.000
15 A Trương Như Chũng K 71-77 ở Sài gòn    100.000
16 A Phan Thế Hy K 60-64 ở Sài gòn    200.000
17 Lớp Máy nổ khóa 2,KT Huế    300.000
18 A Cao Khải Hoàng cựu HSKT Huế 71-77 tại Mỹ    300.000
19 Cựu HS K 71-77 ở Huế (yêu cầu không ghi tên)    300.000
20 A Võ Quang Thạch K73-77 Điện lực Huế    200.000
21 A Trần đinh Đề K 60-64 tại Đà Nẵng     500.000
22 A Lê văn Chuyên K 71-77 Điện lực Huế     100.000
23 Cựu HS K 62-66 tại Huế (yêu cầu không ghi tên)     200.000
24 A Nguyễn Sĩ Hiền cựu HSKT Huế 71-77,tại Huế     200.000
25 A Lê Ngọc Hai cựu HS KT Huế 71-77 tại Huế.     200,000
26 A Nguyễn Sanh Nhật K 71-77     100.000
27 A Mai Xuân Thương K 71-77 Điện Lực Huế     100.000
28 A Phan Văn Phúc K 73-77     100.000
29 A Lê Đình Thắng  K 71-77 tại Long Xuyên     100.000
30 A Nguyễn Cảnh Huy K 71-77 tại Mỹ: 50 USD       1.100.000
31 A Trương Suối K 61-65/cựu GV trường CDCNH     500,000
32  Thầy Lê Đinh Thọ cựu GS KT Huế  ở Mỹ:50 USD      1.100.000
33 A Phạm văn Thạch K 58-62 ở Đà Nẳng     500.000
34 A Trương Thế Trai Cựu K 71-77 ở Biên Hòa     100.000
35 Cựu HS 12-T1- K 71-77 (Yêu cầu không ghi tên)     500.000
36 A Nguyễn Đan K71-77     200.000
37 A Phạm Bá Hưng K 72-77 ở Hà Nội    500.000
38 A Đoàn văn Phụng K 72-77 ở Huế    200.000
39 Cựu HS K 58-62 ở Mỹ(yêu cầu không ghi tên) 500.000
39 Hỗ trợ Anh Nguyễn Văn Nhuận K63-67 7.550.000
40 Hỗ trợ Anh VõVăn Kha K65-70 8.000.000
THU – CHI = TỒN 15.550.000 15.550.000 0

 

(Tồn quỹ: không đồng)

 

PHỤ LỤC 6: Kết quả vận động mạnh thường quân ủng hộ quỹ thiện nguyện và chi phí (III)

 TT Nội dung Thu Chi Tồn quỹ
1 Anh Phan Đáo K62-66  ở Canada 3.250.000  
2 A Võ Sáu K60-64 ở Sài Gòn 5.000.000  
3 A Dương Tràng K71-77 ở Mỹ 1.000.000  
4 A Nguyễn cảnh Huy K 71-77 ở Mỹ 1.000.000  
5 Thầy Trương Như Lượng cựu HT tr KTH,Mỹ 200 USD 4.400.000  
6 A Nguyễn cảnh Huy K 71-77 ở Mỹ :200 USD 4.400.000  
7 A Dương Tràng K71-77 ở Mỹ:  100 USD 2.200.000  
8 A Nguyễn Kiều K58-62 ở Mỹ : 40USD 880.000  
9 A Lê Quang Lễ K58-62  ở Mỹ:  50 USD 1.100.000  
10 A Trần Cao Thắng  K71-77 ở Mỹ : 100 USD 2.200.000  
11 A Bảo Huệ  KT Đà Nẵng  ở Mỹ : 40 USD 880.000  
12 A Nguyễn Đan K 71-77 200.000  
13 A Trương Anh K60-64 tại Sài Gòn 500.000  
14 A Nguyễn văn Phúc K 71-77 điện lực Huế 300.000  
15 Thầy Trương Suối K 61-65/cựu GV KT H 500.000  
16 A Phan Thế Hy K 60-64 tại Sài Gòn 500.000  
17 A Hoàng Phước Báu  K 71-77 500.000  
18 A Phan văn Phúc K 73-77 200.000  
19 A Nguyễn Sanh Nhật K 71-77 200.000  
20 A Lê Ngọc Hai K 71-77 500.000  
21 A Nguyễn Cảnh Huy K 71-77 Mỹ 1.000.000  
22 A Nguyễn Sĩ Hiên K 71-77 200.000  
23 A Nguyễn Cảnh Huy K 71-77  Mỹ 4.000.000  
24 Thầy Trương Suối K 61-65/cựu GV KT Huế 500.000  
25 A Phan Đáo K 62-64 Canada 1.500.000  
26 Thầy Phan Tiến Bé cựu HT/KT Huế 1.000.000  
27 Thầy Lê Đình Thọ cựu GS trường KT Huế (100 USD) 2.200.000  
28 A Võ Đệ  KT Huế  K67-72 200.000  
29 Chi quà Tết Thầy,cựu hs kt huế,khó khăn bệnh 6.000.000  
30 Thuê người phát quang khu mộ AHKT Huế 1.000.000  
31 Mua quà đi thắp hương 8 Thầy quá cố 400.000  
32 Phúng điếu bố vợ Nguyễn Văn Sa 300.000  
33 Phúng điếu mẹ Trần văn Đổ K 65-70 300.000  
34 Thăm Tràn v Nghiệp 63-69 bệnh nằm viện 300.000  
35 Thăm Nguyễn văn Lực bệnh năm viện 500.000
36 Phúng điếu Nguyễn Văn Lực SG 700.000
37 Thăm Thầy Đông mổ mắt 500.000
38 Thăm AH Hạnh bệnh nằm viện (lần 1) 300.000
39 Tặng quà 13 thầy cô nhân ngày Nhà Giáo 20-11 1.500.000
40 Thăm Thầy Miễn bệnh ở ĐN 600.000
41 Thăm Thầy Đô bệnh 500.000
42 Tặng AHKT Huế phía Nam 500.000
43 Thăm AH Phan thị Hạnh bệnh (sắp mất) 500.000
44 Tặng Trần Đương,bệnh tật khó khăn ở Vinh Giang 500.000
       
THU- CHI = TỒN QUỸ 40.310.000 14.400.000 25.910.000

 

            (Tồn quỹ: Hai mươi lăm triệu,chín trăm mười ngàn đồng )                                                

 


 

Phụ Lục 7. Danh sách các đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí trùng tu nghĩa trang (khu mộ) AHKT Huế.

Ngày khởi công        : 25-4-2017

Ngày hoàn thành     : 03-5-2017

Ngày Tạ hoàn thành: 07-5-2017

 

TT Nội dung Thu Chi Tồn quỹ
01 Ô Bùi Quang Chuyện,cựu HT trường CĐ-CN Huế 1.000.000
02 Ái Hữu Kỹ Thuật Huế tại Sài Gòn 2.000.000
03 Công Ty Cổ Phần Long Việt ,315 Trường Chinh, TP Đà Nẵng 12.000.000
04 Khối xây lắp 2-CTy cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế. 1/190 Trần Phú-Huế 12.000.000
05 Ban Giám Hiệu,Công Đoàn Trường,Giáo Viên,Sinh viên,học sinh trường CĐ Công Nghiệp Huế 8.930.000
06 Thầy Tôn Thất Nhị nguyên Hiệu phó trường Trung học CN Huế 1.000.000
07 Cúng Thanh minh 13-4-2017 1.750.000
08 Lễ đặt đá xây khu mộ AHKT Huế 25-4-2017 100.000
09 Trùng tu Khu mộ, gắn biển và sơn bổ sung 24.630.000
10 Chi phí cúng tạ xây hoàn thành 7-5-2017 1.100.000
THU –CHI = TỒN QUỸ 36.930.000 27.580.000 9.350.000

 

TỒN QUỸ: Chín triệu ba trăm năm chục ngàn đồng

 

 

 

Leave a Reply