Người về từ Canada

Gặp mặt thân mật cựu hs kỹ thuật Huế lớp chuyên nghiệp ban dụng cụ nk 70-75
Một chiều mùa đông se lạnh, thắm đượm  tình đồng môn, người từ Canada về thăm lại bạn Kỹ thuật Huế ( Nguyễn Duy Đoàn ).

Kinh VV

Từ trái sang: Anh Kinh, Duy Đoàn, Trần Thục, Văn Viên, Văn Thái, Duy Cường, Quốc Bảo

Leave a Reply